पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी 2022आरक्षण सोडत जाहीर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (दि.31 ) सोडतीद्वारे प्रभाग आरक्षण जाहीर करण्यात आले.महापालिका प्रशासनाने चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबवली. अनुसूचित जाती (एससी), अनसूचित जमाती (एसटी) आणि खुला (ओपन) महिला राखीव 70 जागांसाठी चिठ्ठ्याद्वारे सोडत काढून 46 प्रभागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (दि.31 ) सोडतीद्वारे प्रभाग आरक्षण जाहीर करण्यात आले.महापालिका प्रशासनाने चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबवली. अनुसूचित जाती (एससी), अनसूचित जमाती (एसटी) आणि खुला (ओपन) महिला राखीव 70 जागांसाठी चिठ्ठ्याद्वारे सोडत काढून 46 प्रभागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट न केल्यामुळे ओबीसीशिवाय हे आरक्षण काढण्यात आले. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसणार हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना महापालिकेत एकूण 139 नगरसेवकांना निवडून द्यायचे आहे. त्यातील 50 टक्के म्हणजे 70 जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत.

प्रभागनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे –

प्रभाग क्रमांक 1 : तळवडे-रुपीनगर-त्रिवेणीनगर (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 2 : चिखली गावठाण-मोरेवस्ती-कुदळवाडी (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 3 – मोशी, बोऱ्हाडेवाडी-जाधववाडी (1. महिला, 2. खुला 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 4 : मोशी गावठाण-गंधर्वनगरी-डुडूळगाव (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 5 : चऱ्होली-चोविसावाडी-वडमुखवाडी (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 6 : दिघी-बोपखेल (1. एसटी, 2.महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 7: भोसरी सॅण्डविक कॉलनी (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 8 : भोसरी गावठाण-गवळीनगर-शितलबाग (1. महिला, 2. महिला, 3.खुला)

प्रभाग क्रमांक 9: भोसरी, धावडेवस्ती-चक्रपाणी वसाहत (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 10 : भोसरी, इंद्रायणीनगर-लांडेवाडी-गव्हाणेवस्ती (1. महिला, . खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 11 : भोसरी, बालाजीनगर-लांडेवाडी-स्पाइन रस्ता (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 12 : चिखली,घरकुल-नेवाळेवस्ती (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 13: चिखली, मोरेवस्ती-म्हेत्रेवस्ती (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 14 : निगडी, यमुनानगर (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 15 : संभाजीनगर-पूर्णानगर-शाहूनगर (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 16 : नेहरूनगर-विठ्ठलनगर-यशवंतनगर (. एससी, २. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 17 : संत तुकारामनगर-महात्मा फुलेनगर (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 18 : मोरवाडी-अजमेरा कॉलनी-गांधीनगर-खराळवाडी (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 19 : चिंचवड स्टेशन-मोहननगर-आनंदनगर (1. एससी महिला, 2. महिला 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 20 : काळभोरनगर-रामनगर-अजंठानगर (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 21 : आकुर्डी गावठाण-दत्तवाडी (1. महिला 2. महिला 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 22 : निगडी गावठाण-ओटास्किम (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 23 : निगडी, भक्ती शक्ती-वाहतूकनगरी (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 24: रावेत-किवळे-मामुर्डी (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 25 : वाल्हेकरवाडी (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 26 : चिंचवडेनगर-बिजलीनगर-दळवीनगर (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 27 : उद्योनगर-रामकृष्ण मोरे सभागृह (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 28 : चिंचवड, केशवनगर-श्रीधरनगर (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 29 : भाटनगर-पिंपरी कॅम्प-मिलिंनदगर (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 30 : पिंपरीगाव-वैभवनगर (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 31 : काळेवाडी-विजयनगर-नढेनगर (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 32 : काळेवाडी, तापकीरनगर-ज्योतीबानगर (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 33 : रहाटणी-तापकीरनगर (1. महिला, 1. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 34 : थेरगाव, बापुजीबुवानगर-शिवतीर्थनगर (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 35 : थेरगाव, बेलठिकानगर-पडवळनगर-पवारनगर (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 36 : थेरगाव, गणेशनगर-संतोषनगर-पद्मजी पेपर मिल (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 37 : ताथवडे-पुनावळे (1. एससी महिला, 2. महिलाला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 38 : वाकड (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 39 : पिंपळेनिलख-वाकड (1. एससी, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 40 : पिंपळेसौदागर (1. महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 41 : पिंपळेगुरव गावठाण-वैदुवस्ती-जवळकरनगर (1. एससी महिला, 2. एसटी महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 42 : कासारवाडी-फुगेवाडी (1. महिला, 2. महिला, . खुला)

प्रभाग क्रमांक 43 : दापोडी (1. एससी महिला, 2. महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक ४४ : पिंपळेगुरव-काशिदनगर-मोरया पार्क (1. एससी, 2. एसटी महिला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 45 : नवी सांगवी (1. महिला, 2. खुला, 3. खुला)

प्रभाग क्रमांक 46 : जुनी सांगवी (1. एससी, 2. महिला, 3. महिला, खुला)

Related posts